×

آخرین نوشته ها

توسعه فردی مدیرعامل
۲۱ آبا ۱۳۹۹

توسعه فردی مدیرعامل

WeTrainCEOWeTrainCEO
مهارت های مدیرعامل خلاق
۲۱ مهر ۱۳۹۹

مهارت های مدیرعامل خلاق

WeTrainCEOWeTrainCEO
دانلود کتاب
دانلود فایل
من یک مدیرعامل فوق العاده ام !
چرا من نیاز به کوچ دارم ؟
اطلاعات خود را وارد کنید و کتاب الکترونیکی
چرا هر مدیر عاملی به کوچ نیاز دارد ؟
را دانلود نمایید.