×

آخرین نوشته ها

آشنایی با کوچ مدیرعامل
۲۰ دی ۱۳۹۹

آشنایی با کوچ مدیرعامل

WeTrainCEOWeTrainCEO
فلسفه کوچینگ
۰۶ دی ۱۳۹۹

فلسفه کوچینگ

WeTrainCEOWeTrainCEO
دانلود کتاب
دانلود فایل
من یک مدیرعامل فوق العاده ام !
چرا من نیاز به کوچ دارم ؟
اطلاعات خود را وارد کنید و کتاب الکترونیکی
چرا هر مدیر عاملی به کوچ نیاز دارد ؟
را دانلود نمایید.